Fragments of Silicon Episode 88B: Stephen Akana of Bandai Namco Entertainment