Fragments of Silicon Episode 125B: Stephen Akana of Bandai Namco Entertainment